Resilient Green Spaces

Mannau Gwyrdd Gwydn

Open Food Network is proud to be a member of the Resilient Green Spaces partnership.The £1.27m partnership project is being led by Social Farms & Gardens to pilot alternative re-localised food systems using communities and their green spaces as the driving force for change across Wales until June 2023.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Mae Open Food Network yn falch o fod yn aelod o’r bartneriaeth Mannau Gwyrdd Cydnerth. Mae’r prosiect partneriaeth gwerth £1.27m yn cael ei arwain gan Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol i dreialu systemau bwyd amgen sydd wedi’u hail-leoleiddio gan ddefnyddio cymunedau a’u mannau gwyrdd fel y sbardun ar gyfer newid ledled Cymru tan fis Mehefin 2023.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru -Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Open Food Network is proud to be a member of the Resilient Green Spaces partnership.The £1.27m partnership project is being led by Social Farms & Gardens to pilot alternative re-localised food systems using communities and their green spaces as the driving force for change across Wales until June 2023.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Mae Open Food Network yn falch o fod yn aelod o’r bartneriaeth Mannau Gwyrdd Cydnerth. Mae’r prosiect partneriaeth gwerth £1.27m yn cael ei arwain gan Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol i dreialu systemau bwyd amgen sydd wedi’u hail-leoleiddio gan ddefnyddio cymunedau a’u mannau gwyrdd fel y sbardun ar gyfer newid ledled Cymru tan fis Mehefin 2023.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru -Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Project overview

Six collaborative workstreams delivered by partners, are testing what communities can achieve, given the right support, access to land and freedom to do what they do best. 

 1. Building a National Allotment Development Team 
 2. Innovative Food Hubs 
 3. Productive Community Orchards 
 4. Greener Corridors and Spaces 
 5. Exploring Community Access to Farms and Land 
 6. Building Horticultural Future Farming Skills 

Trosolwg o’r prosiect

Mae chwe ffrwd waith gydweithredol a ddarperir gan bartneriaid yn profi’r hyn y gall cymunedau ei gyflawni, o ystyried y gefnogaeth gywir, mynediad i dir a rhyddid i wneud yr hyn a wnânt orau.

 1. Adeiladu Tîm Datblygu Rhandiroedd Cenedlaethol
 2. Canolfannau Bwyd Arloesol
 3. Perllannau Cymunedol Cynhyrchiol
 4. Coridorau a Mannau Gwyrddach
 5. Archwilio Mynediad Cymunedol i Ffermydd a Thir
 6. Meithrin Sgiliau Ffermio Garddwriaethol yn y Dyfodol

Trosolwg o’r prosiect

Mae chwe ffrwd waith gydweithredol a ddarperir gan bartneriaid yn profi’r hyn y gall cymunedau ei gyflawni, o ystyried y gefnogaeth gywir, mynediad i dir a rhyddid i wneud yr hyn a wnânt orau.

 1. Adeiladu Tîm Datblygu Rhandiroedd Cenedlaethol
 2. Canolfannau Bwyd Arloesol
 3. Perllannau Cymunedol Cynhyrchiol
 4. Coridorau a Mannau Gwyrddach
 5. Archwilio Mynediad Cymunedol i Ffermydd a Thir
 6. Meithrin Sgiliau Ffermio Garddwriaethol yn y Dyfodol

We want to help five new food hubs in Wales

Rydym am helpu pum hwb bwyd newydd yng Nghymru
Find out moredarganfod mwy

Innovative food hubs

Open Food Network, Development Trust Association Wales and The Landworkers Alliance have joined forces to establish five enterprising and sustainable food hubs in communities across Wales to provide food that is good for people, good for the environment and good for local business by promoting short supply chains. 

Canolfannau Bwyd Arloesol

Mae Open Food Network, Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru a Chynghrair Gweithwyr y Tir wedi ymuno i sefydlu pum Canolfan Fwyd fentrus a chynaliadwy mewn cymunedau ledled Cymru i ddarparu bwyd sy’n dda i bobl, yn dda i’r amgylchedd ac yn dda i fusnesau lleol drwy hyrwyddo cadwyni cyflenwi byr.

Partners Partneriaid